Author Topic: Blokowanie możliwości zapisu dokumentów Worda  (Read 30691 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline monisia89

 • Newbie
 • *
 • Posts: 3
Re: Blokowanie możliwości zapisu dokumentów Worda
« Reply #15 on: March 25, 2013, 01:08:41 PM »
Potwierdzam, że sposób Pana Marka358 zdał egzamin i wszystko już działa bez problemu! :)
Dziękuję za rady!

Pozdrawiam ;)

Offline alburnus

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
Re: Blokowanie możliwości zapisu dokumentów Worda
« Reply #16 on: March 26, 2013, 06:44:06 AM »
Dziękuje wszystkim za zajęcie się podanym przeze mnie problemem. Również potwierdzam, że wystarczy:
1. W ustawieniach ochrony systemu plików odznaczyć opcje skanowania podczas zapisywania ("skanuj pliki podczas zapisywania").
2. Dodać wykluczenia ze skanowania dokumentów Office'a (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx). Co prawda nie miałem do tej pory kłopotów z Excelem i PowerPointem.
Jak podał jeden z poprzedników, podobny problem zgłaszali użytkownicy innych AV. Problem zatem znajduje się w Redmont.

Offline Marek358

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 34
Re: Blokowanie możliwości zapisu dokumentów Worda
« Reply #17 on: March 26, 2013, 09:48:29 AM »
Co prawda nie miałem do tej pory kłopotów z Excelem i PowerPointem.

Z Excelem i PowerPointem problem jest nieco inny - w czasie edycji tworzą się pliki tmp, które nie znikają po zakończeniu edycji. Nie dają się też skasować. Dają się skasować dopiero przy ponownym uruchomieniu komputera.

Offline Marek358

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 34
Re: Blokowanie możliwości zapisu dokumentów Worda
« Reply #18 on: March 27, 2013, 04:09:59 PM »
Interesująca dyskusja na forum hiszpańskim :D

This case is not so easy to fix because it seems specific to certain components ( software, setup, hardware ) in the computer; However, there have been two cases where Office Word could not save its docs, and renmants of an old AV were at fault. The respective uninstall tool was applied and Word started to save its work. The other instance started with Avast!8 when it detected WINWORD.EXE in Office XP and Office 2003 as a F/P. Avast! was either sending it to the virus chest or stopping it with the Behavior Shield. As you can see in my screenshot the moment you want to save the document, WINWORD.EXE comes to accion. The workaround was to exclude WW from File System Shield and Behavioral Shield and to restore the WW file if it was in the virus chest.

The other instruction is just how to install Avast! clean.

Este no es un problema facil. No hay muchas personas con este problema en el foro y las pocas que hay no han encontrado una solucion concreta.

Hay dos soluciones que han servido en el pasado:

1. Todavia tienes restos de algun AV anterior a Avast!. Esto paso con un miembro que no podia guardar documentos de Word y era que todavia tenia archivos viejos de Norton. Uso la herramienta de desinstalacion de Norton y se soluciono el problema.

2. Han habido casos de Office 2003 donde Avast! no reconoce WinWord.exe y lo para con el Escudo de Comportamiento o con el Autosandbox.

Aunque yo tengo Office 2007, yo hice una prueba. Escribi un titulo en Word y copie/pegue un texto e imagen de la web. Aunque se guardo sin problemas, mi HIPS (D+ en Comodo) me alerto de WINWORD.EXE que queria modificar varios registros para guardarlo. Ver imagen .Puede ser que ese Windword esta siendo parado por Avast!.

Yo te recomendaria que buscaras rastros de cualquier AV que tuvistes anterior a Avast!. Tambien que instales Avast! nuevamente con las instrucciones que te voy a dar a continuacion, pero te pendiente esto. Cuando termines de instalar Avast! y reinicies tu ordenador, entra en el Escudo de comportamiento y configuralo a que " Pregunte ". Haz lo mismo con el Autosandbox. Despues prueba guardando algo con Word. Si te sale una alerta de Office y especificamente de WINWORD.EXE, escoge " permitir y añadir a mis programas de confianza " o algo asi.

1. Muy importante. Desinstalas todos los AVs que has tenido anteriormente con sus desinstaladores. Los encuentras aqui:

http://singularlabs.com/uninstallers/security-software/

2. Baja y guarda aswclear.exe en tu computadora ( escritorio )

3. Baja y guarda una copia fresca de tu Avast!

http://files.avast.com/iavs5x/avast_free_antivirus_setup.exe

4.) Abre Avast > Opciones > Solucion de problemas > Desactiva el Modulo de Autodefensa.

5.) Desinstala Avast normalmente atraves de Windows " Agregar y Quitar Programas " si no pide reinicio, reinicia tu ordenador.

Si no puedes completar el paso 5 no importa sigue con el paso 6

6.) Aunque hayas completado el paso 5 exitosamente es imprecindible hacer esto: Reinicia La PC en Modo Seguro " Safe Mode " ( dale a F8 repetidamente cuando la PC empieza el inicio ).

Usa aswclear.exe en modo seguro por cualquier Avast! anterior; 6, o 7, y de ultimo por la V. 8.

Nota: aswclear si lo ejecutas en modo normal tiene la opcion de automaticamente entrar en Modo seguro

https://support.avast.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1065#idt_02

7.) Reinicia en modo normal y reinstala Avast! y reinicia nuevamente.

Estate atento que puede que Avast! te ofresca Google Chrome. Si no lo quieres desmarca las casillas.

Z tłumacza google:

ANG
Ta sprawa nie jest tak łatwe do ustalenia, ponieważ wydaje się specyficzne dla niektórych elementów (oprogramowanie, konfiguracja, sprzęt) w komputerze, jednak nie zostały dwa przypadki, w których w programie Office Word nie może zapisać swoje dokumenty i renmants starego AV były na wina.Odpowiednie narzędzia uninstall zastosowano i Word zaczął zapisywać swoją pracę.Inne wystąpienie rozpoczął Avast! 8 gdy wykryty Winword.exe w Office XP i Office 2003 jako F / P. Avast! został albo wysłanie go do Kwarantanny lub zatrzymanie go z Tarczy zachowania. Jak widać w moim zrzucie moment w którym chcesz zapisać dokument, WINWORD.EXE przychodzi Acción.Rozwiązaniem było wyłączenie WW od Tarczy File System i tarcza Behavioral i przywrócić plik WW jeśli to było w Kwarantanny.

Inne jest tylko instrukcja jak zainstalować Avast! czyszczenia.

HISZ
Nie jest to łatwe problem. Nie ma zbyt wielu ludzi z tego problemu na forum i że nie znajdują się konkretne rozwiązanie kilka.

Istnieją dwa rozwiązania, które pracowały w przeszłości:

1. Masz jeszcze jakieś resztki poprzedniej AV Avast!. To się do członka, który nie mógł ocalić Słowo i został mi jeszcze stare pliki programu Norton. Użyj Norton Removal Tool i naprawić problem.

2. Zdarzały się przypadki, gdy Office 2003 Avast! nie uznają winword.exe i Tarczę zachowania lub AutoSandbox.

Chociaż mam Office 2007, zrobiłem test. Napisał dyplom tekstu Word i kopiuj / wklej i zdjęć w internecie. Chociaż utrzymanie sprawnie, moje biodra (D + w Comodo) WINWORD.EXE zaalarmował mnie, że chciałem zaoszczędzić modyfikować wiele rekordów. Zobacz zdjęcie. Winword Może jest zablokowany przez Avast.

Polecam, aby szukać śladów AV Czy masz jakieś wstępne Avast. Również zainstalować program antywirusowy avast! ponownie z instrukcją dam ci poniżej, ale w oczekiwaniu na to. Po zakończeniu instalacji Avast! i ponownym uruchomieniu komputera, wprowadź Behavior Shield, i ustawić ją na "Ask". Zrób to samo z AutoSandbox. Po naprawie coś testy z programem Word. Jeśli otrzymasz powiadomienie, aw szczególności z Biurem WINWORD.EXE, wybierz "umożliwiają i dodaj do moich zaufanych programów" czy coś takiego.

1. Bardzo ważne. AVS odinstalować wszystkie miałeś wcześniej z deinstalatory. Znajdziesz je tutaj:

http://singularlabs.com/uninstallers/security-software/

2. Dolna i zapisuje aswclear.exe na komputerze (pulpit)

3. Baja Fresh i zapisuje kopię Avast!

http://files.avast.com/iavs5x/avast_free_antivirus_setup.exe

4.) Otwórz Avast> Opcje> Rozwiązywanie problemów> Wyłącz autoochronę Module.

5). Odinstaluj Avast normalnie przez Windows "Dodaj i usuń programy" jeśli zażąda ponownego uruchomienia komputera, uruchom ponownie komputer.

Jeśli nie możesz wykonać krok 5 nie ważne nadal do kroku 6

6). Nawet jeśli pomyślnie krok 5 jest imprecindible to zrobić: Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym "trybie awaryjnym" (Daj F8 wielokrotnie podczas uruchamiania komputera na początku).

Użyj aswclear.exe w trybie awaryjnym dla każdego Avast! poprzednich, 6 lub 7, a na koniec przez V. 8.

Uwaga: jeśli uruchamiasz aswclear normalny tryb automatycznie mają możliwość, aby wprowadzić w trybie awaryjnym

https://support.avast.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1065 # idt_02

7). Uruchom ponownie w trybie normalnym i zainstaluj Avast! i ponownie uruchom ponownie.

Stay tuned to może Avast! Zaoferować Google Chrome. Jeśli nie chcesz, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru.

Offline Marek358

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 34
Re: Blokowanie możliwości zapisu dokumentów Worda
« Reply #19 on: March 30, 2013, 01:15:50 PM »
Znowu wracam do tematu.

Po pierwsze:
Proponowane przez iroc9555 całkowite odistalowanie Avasta (wraz w wyczyszczeniem pozostałości innych antywirów) i ponowne zainstalowanie Avasta od zera nie daje u mnie żadnego efektu. Problem wraca jak był.

Po drugie:
Po teście stwierdzam, że modyfikacje ustawień z Reply 7 nie są konieczne. Wystarczy zostawić wykluczenia opisane w Reply 8. Po samym wykluczeniu plików offica z "ustawień osłony systemu plików" dla W (write) oraz X (execute) nie widzę nawrotu problemu.

Poniżej wizualizacja ustawień w "Wykluczeniach":
« Last Edit: April 01, 2013, 06:44:36 PM by Marek358 »