Author Topic: Váš síťový router je přístupný z internetu  (Read 2826 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Petr77

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
Váš síťový router je přístupný z internetu
« on: October 21, 2015, 09:55:22 AM »
Váš síťový router je přístupný z internetu - hláška ,která mě už docela drásá nervy, kdybych neměl  koupenou licenci, smáznu Avasta.
Ano je, jinak bych se nepřipojil.
Zkouška routeru: Test chyby rom-0 Adresa pravděpodobně není napadnutelná
Myslím, že je naprosto zbytečné ,aby antivirus poukazoval na něco co není schopen rozlišit a mátl uživatele.
Antivir má chránit, ne prudit.

REDACTED

  • Guest
Re: Váš síťový router je přístupný z internetu
« Reply #1 on: October 25, 2015, 08:21:15 AM »
Quote
Váš síťový router je přístupný z internetu - hláška ,která mě už docela drásá nervy, kdybych neměl  koupenou licenci, smáznu Avasta.
Ano je, jinak bych se nepřipojil.

Nadávate na Avast a sám napíšete volovinu,... To že je prístupný z internetu = máte otvorené porty, ak máte zabezpečené a uzavreté tak to nepíše. Když máte uzavrené/zabezpečené porty neznamená že sa vy neviete pripojiť. Radeji bych doporučil riešiť problém a nenadávať na Avast. Totiž očakávam že sa budete sťažovať že vám niekto hacknul router a počítače napojené na ne, a když vám trojan / backdoor spôsobí šarapatu, tak sa neospravedlnujte.

Quote
Ske­no­va­nie po­rtov
Keď útoč­ník zis­til IP ad­re­su po­čí­ta­čov, kto­ré sú ak­tív­ne (tzv. ži­vé), za­čne sa za­obe­rať jed­not­li­vý­mi stroj­mi. Naj­prv si vy­be­rie jed­nu ad­re­su a za­čne skú­šať, aké po­rty sú na tom­to po­čí­ta­či dos­tup­né. My už vie­me, že kaž­dý po­rt slú­ži pre ur­či­tú kon­krét­nu služ­bu, nap­rík­lad ssh po­uží­va po­rt 22, SMTP za­se po­rt 25 ale­bo PO­P3 po­rt čís­lo 110. Útoč­ník tak mô­že niek­to­rým ot­vo­re­ným po­rtom vkĺznuť do sys­té­mu, ak vie, ako na to, te­da zneu­ži­je služ­bu, kto­rá na da­nom po­rte beží. Aby zis­til, kto­ré po­rty sú ot­vo­re­né, opäť mô­že po­užiť nás­troj Nmap s pa­ra­met­ra­mi -sS:
nmap -sS 192.168.1.1
Po je­ho spus­te­ní mô­že­me dos­tať vý­sled­ky po­dob­né tým na vý­pi­se č. 2.
Star­ting Nmap 4.52 ( http://in­se­cu­re.org ) at 2009-07-04 11:47 CEST
Inter­es­ting po­rts on 192.168.1.1:
Not shown: 1700 clo­sed po­rts
PO­RT      STA­TE SERVIC­E
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
110/tcp   open  po­p3
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  net­bios-ssn
143/tcp   open  imap
443/tcp   open  https
445/tcp   open  mic­ro­soft-ds
901/tcp   open  sam­ba-swat
993/tcp   open  imaps
995/tcp   open  po­p3s
3128/tcp  open  squid-http
3306/tcp  open  mysql
10000/tcp open  snet-sen­sor-mgmt

Nmap do­ne: 1 IP ad­dress (1 host up) scan­ned in 0.213 se­conds


Z vý­sled­kov dob­re vi­dieť, kto­ré po­rty sú ot­vo­re­né a aké služ­by na nich bež­ia. Aby sme ma­li preh­ľad o tom, kto a ke­dy zis­ťo­val in­for­má­cie o na­šom sys­té­me, po­rtoch a služ­bách, je vhod­né nain­šta­lo­vať prog­ram, kto­rý ten­to preh­ľad za­bez­pe­čí. Tým­to prog­ra­mom sa ho­vo­rí IDS (In­tru­sion De­tec­tion Sys­tem).
Vý­bor­ný nás­troj je prog­ram Snort (www.snort.org). Ten za­zna­me­ná­va všet­ky po­dob­né ak­cie a hlá­se­nie ulo­ží do preh­ľad­né­ho lo­gu. Ten mô­že­me bež­ne pre­čí­tať ale­bo ana­ly­zo­vať po­mo­cou iné­ho exter­né­ho prog­ra­mu, kto­rý umož­ňu­je nas­ta­vo­vať rôz­ne filtrač­né pra­vid­lá. Ta­kým nás­tro­jom mô­že byť prog­ram Snor­tSnarf (http://www.se­cu­ri­ty­fo­cus.com/tools/1603) ale­bo Snor­tA­CID (http://www.an­drew.cmu.edu/user/rda­ny­liw/snort/snor­ta­cid.html), prí­pad­ne prog­ram BA­SE (http://sour­ce­for­ge.net/pro­jects/se­cu­rei­deas/).


Quote
Otvorený port znamená zvyčajne s určitosťou beh konkrétnej služby. Útočník sa môže pokúsiť naviazať spojenie. Zatvorený port znamená, že nie je prítomna žiadna služba, a teda spojenie ani útok nie je možný. Najčastejšie sa však port nachádza vo filtrovanom stave a signalizuje tak použitie firewallu.

Rozhodne doporučujem nastaviť filtrovanie portov alebo ich uzavrieť. Jinak nejaký hacker vám môže ovládať PC, pričom mu stačí zistiť iba IP
« Last Edit: October 25, 2015, 08:26:37 AM by mlocik97 »

Offline Jan13

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
Re: Váš síťový router je přístupný z internetu
« Reply #2 on: January 18, 2016, 05:15:30 PM »
 :-[
To že Vám jednoúčelový program napíše Zkouška routeru: Test chyby rom-0 Adresa pravděpodobně není napadnutelná - ještě neznamená, že je Váš routr dobře zabezpečen !!! Daný test provádí jen kontrolu jednoho bugu ve firmware routrů, na který se v té době přišlo.  Pokud Vám Avast napsal, že je routr přístupný z Netu může to také znamenat, že používáte jednoduchý Login Name - asi "admin" a Password je zřejmě příliš jednoduché.
Zkuste nastavit trochu složitější přihlašovací jméno a heslo na routru a pak znovu otestujte. Moje zkušenost.
Snad to pomůže.