Author Topic: ลืมรหัสผ่าน ทำไมแก้ไม่ได้  (Read 2267 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Thanom

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
จะปรับแก้เครื่องมือ  ทำไม่ได้  รหัสผ่านผิดไม่รู้ว่าเริ่มต้นมันรหัสผ่นอะไร ไปแก้ในเมลก็ไม่ได้ ไม่มีทางแก้เลยใช้ยากจริงๆ

แล้วจะต่ออายุไปทำไม