Author Topic: AvastUI.exe - àâòîçàïóñê â òðåå  (Read 4366 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline 790

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 222
AvastUI.exe - àâòîçàïóñê â òðåå
« on: May 04, 2011, 07:02:21 PM »
Áûëè ñèíèå ýêðàíû ïðè çàãðóçêå, äëÿ îáíàðóæåíèÿ âèíîâíîãî ïðèøëîñü óäàëèòü âñå ïðîãè èç àâòî-çàãðóçêè. Íàñêîëüêî ÿ ïîìíþ, AIS-èíòåðôåéñ çàïóñêàëñÿ ÷åðåç AvastUI.exe.
Äîáàâèë åãî â HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ,
íî îí òåïåðü àâòî-çàïóñêàåòñÿ â îòêðûòîì âèäå, íà âåñü ýêðàí.

Êàêîé êëþ÷ íóæíî äîáàâèòü, ÷òîá îí çàïóñêàëñÿ ñâ¸ðíóòûì â òðåé?
Win10 64 Pro, APS 21.11.2500

Offline George Yves

 • Avast Überevangelist
 • Massive Poster
 • *****
 • Posts: 4102
 • Help you I can
Re: AvastUI.exe - автозапуск в трее
« Reply #1 on: May 04, 2011, 07:57:39 PM »
Были синие экраны при загрузке, для обнаружения виновного пришлось удалить все проги из авто-загрузки. Насколько я помню, AIS-интерфейс запускался через AvastUI.exe.
Добавил его в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ,
но он теперь авто-запускается в открытом виде, на весь экран.

Какой ключ нужно добавить, чтоб он запускался свёрнутым в трей?
/nogui
May the FOSS be with you!

Offline 790

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 222
Re: AvastUI.exe - àâòîçàïóñê â òðåå
« Reply #2 on: May 05, 2011, 07:34:13 PM »
Ñïàñèáî. ðàáîòàåò.
Win10 64 Pro, APS 21.11.2500